Miljöpolicy


MILJÖPOLICY


Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i vår dagliga verksamhet. Detta är de punkter som vi eftersträvar varje dag. Har du några frågor om vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta oss.

Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid besök hos kunder och partnerföretag samt personalutbildningar genom att använda energieffektiva transporter och fordon.

Vi ska arbeta med att minska vår användning av el från kontorslokaler och kontorsutrustning.

Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.

Våra leverantörer som är kopplade till våra försäkringstjänster förutsätts bedriva ett miljöarbete som ligger i linje med vårt.

Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

TJÄNSTEBILSUTMANINGEN MOT FOSSILFRIA TRANSPORTER


Med målet att ha fossilfria inrikes transporter antar Hamrén Försäkringskonsult nu Fossilfritt Sveriges Tjänstebilsutmaning. 180 företag, kommuner och organisationer har antagit utmaningen hittills för att visa att omställningen av transport-sektorn är på gång.

Vi är ett Härnösandsföretag som tar en aktiv del i vår kommuns satsning på god miljö i allmänhet och den unika satsningen på en småskalig biogasproduktion vid Älands återvinningsanläggning i synnerhet.

Hamrén Försäkringskonsult har därför valt att satsa på bilar med biogasdrift. Detta för att våra kunder skall veta att vi, i möjligaste omfattning, använder oss av fossilfria transporter i samband med våra kunduppdrag.

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa att målet går att nå, och att det finns företag, kommuner och andra organisationer i Sverige som har högre mål än så, har initiativet Fossilfritt Sverige startat Transportutmaningen. För att anta utmaningen ska organisationen ha som mål att enbart köpa och utföra fossilfria transporter senast 2030.

Genom att flera aktörer går ut samlat och berättar om sina mål skickar det signaler till både marknaden, politikerna och omvärlden att transportsektorn nu är på väg att lämna de fossila bränslena och gå över till förnybara alternativ. 

Den svenska produktionen av el och värme är nästan redan fossilfri i Sverige. Nu är det dags att ta tag i transporterna. Det är glädjande att så många aktörer är beredda att gå fortare fram än nationen i sin helhet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Miljöpolicy, Försäkringskonsult