Registrering och tillsyn


REGISTRERING OCH TILLSYN


Hamrén Försäkringskonsult AB med org. nr 556325-6170 är ett konsultföretag inom försäkringsområdet. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket, som försäkringsförmedlare av sak- och skadeförsäkring. Bolaget skall utgöra en samarbetspartner till vår uppdragsgivares personal-och ekonomifunktion. Från 1 januari 2018 tillhör vi Tydliga AB, en branschorganisation för förmedlingsföretag även anslutna till SFM. Inget försäkringsbolag har något som helst ägande i vår verksamhet.

Bolagets ”klagomålshantering” följer denna lagstiftning. Hamrén Försäkringskonsults policy avseende klagomål är att de skall behandlas effektivt och omsorgsfullt. Du har rätt att få ett snabbt och skriftligt svar. Kan vi inte ge dig ett svar inom 14 dagar ska du bli informerad om handläggningen av ärendet och hur det ligger till i tid.

Vi ser positivt på de synpunkter vi får från våra kunder. Om du har ett klagomål att framföra ska du vända dig till vår klagomålsansvarige.

Genom REVECON AB  får vi en professionellt genomförd revision som skapar
trygghet, trovärdighet och säkerhet för alla intressenter (försäkringsgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder)

KLAGOMÅLSANSVARIG:


Ulf Hamrén
Tfn: 060-12 57 70, 0611-202 70

e-post: ulf.hamren@forsakringskonsult.com

Om olika meningar ändå kvarstår, finns det andra möjligheter att få frågan prövad. Saken kan prövas hos
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn: 08-555 017 00

Saken kan även prövas i allmän domstol

Konsumenternas försäkringsbyrå – prövar inga tvister men lämnar upplysningar i försäkringsfrågor:
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogatan 33
Postadress: 111 22 Stockholm
Tfn: 08-22 58 00
webbadress: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Ansvarsförsäkring krävs för vår verksamhet vilken finns tecknad via 

Försäkringsgivare: ARO GLOBAL SE
Nordeuropa Försäkring AB, 556632-6657
Ramavtal B0799 FC0068901
Vid skada: NORDIC LOSS ADJUSTING AB
Tel 08-411 11 60   Email: info@nlaab.com
www.nlaab.com

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet. Försäkringsbeloppet uppgår till
EUR 1 300 380 per skada, max EUR 2 600 750 per år.

Utökning av försäkringsbelopp avseende sak- skadeförsäkring enl. ovan
Excess : SEK 50 milj  per skada, max SEK 50 milj  per år.

Priset för våra tjänster och den försäkringsförmedling vi kan komma att utföra, avtalas i ett samarbetsavtal med tillhörande uppdragsbeskrivning. Priset utgörs av konsultarvode men kan även utgöras av provisioner utbetalda av försäkringsföretag.